Kvalita


Politika kvality:
Díky dlouhé tradici, technologické inovaci a neustálému vývoji dokáže společnost UNIS produkovat spolehlivé výrobky v té nejvyšší kvalitě.

Spokojený zákazník je jedním ze základních a nejdůležitějších cílů společnosti UNIS. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze stabilní a vysokou kvalitou práce každého zaměstnance společnosti ve všech etapách řešení zakázek. Vedení společnosti UNIS vyhlásilo ve shodě se záměry organizace politiku jakosti.

Mezi její nejdůležitější body patří:

  • zjišťování požadavků zákazníků, sledování a posuzování jejich spokojenosti, aktivní rozvíjení partnerství se zákazníky pro řízení inovací a další rozvoj podnikatelských aktivit
  • aktivní řízení procesu zlepšování uvnitř organizace i v jednání se zákazníky, dodavateli a dalšími organizacemi
  • zapojování všech zaměstnanců do přijímání praktických a realistických cílů a plánů na všech úrovních v souladu s rozvojem organizace
  • trvalé vzdělávání, prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností všech zaměstnanců společnosti


Záměr zvýšení konkurenceschopnosti a neustálé nároky zákazníků na kvalitu služeb vedly společnost UNIS v roce 1995 k vybudování systému řízení jakosti v souladu s normami řady ISO 9001.


    Vysokou úroveň řízení kvality firmy UNIS potvrzují pravidelné recertifikační audity (ISO9001), ve kterých byl vždy systém jakosti shledán jako plně vyhovující. Systém jakosti zahrnuje veškeré aktivity společnosti včetně oblasti návrhu, vývoje, produkce a servisu letecké divize a při posledním recertifikačním auditu v říjnu roku 2015, bylo rozšířeno pokrytí i na projekční činnosti v oblasti strojní technologie a stavebního inženýrství.

Conformity Certificate STB ISO 9001-2009 of the Republic of Belarus.
 
  Stále nutnější potřeba chránit informace vlastní i informace našich zákazníků vedla UNIS v roce 2008 k zavedení systému řízení bezpečnosti informací v souladu s normou ISO/IEC 27001:2013. Společně s tímto systémem řízení byl zaveden i systém řízení služeb v oblasti IT v souladu s normou ISO/IEC 20000-1:2011. Poslední recetifikační audit v říjnu roku 2015 proběhl úspěšně a vydané certifikáty nyní pokrývají veškeré nabízené činnosti společnosti.
     
UNIS na základě auditů ÚCL ČR prokázal také splnění požadavků pro projektování a výrobu letadlových částí a zařízení.

 


   Oprávnění k projektování v souladu s národním předpisem CAA-TI-026, požadované ustanovením §17 zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví, získala společnost jako 16. firma v České republice.

 


   Oprávnění k výrobě letadlových částí a zařízení dle předpisu JAR-21 získala společnost v roce 2003. V důsledku vstupu ČR do EU byla společnost transformována dle platných evropských nařízení a vydáno nové oprávnění EASA POA v souladu s Nařízením komise ES č.1702/2003, Část 21, oddíl A, hlava G.

   Pro realizaci projektů ve vojenské oblasti zavedl UNIS, a.s. systém jakosti dle standardu NATO AQAP 2110 (ČOS 051622) a v červenci 2007 úspěšně získal osvědčení, které bylo v roce 2016 znovu obhájeno.

Certifikát typového klíče na výrobu rozvaděčů umožňuje firmě UNIS vystavovat CE Prohlášení o shodě podle normy ČSN EN  61439.
 

Certifikát o shodě zařízení pro distribuci a řízení (rozváděč) Serie TR1
 
5