Kvalita

Politika kvality:
Díky dlouhé tradici, technologické inovaci a neustálému vývoji dokáže společnost UNIS produkovat spolehlivé výrobky v té nejvyšší kvalitě.

Spokojený zákazník je jedním ze základních a nejdůležitějších cílů společnosti UNIS. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze stabilní a vysokou kvalitou práce každého zaměstnance společnosti ve všech etapách řešení zakázek. Vedení společnosti UNIS vyhlásilo ve shodě se záměry organizace politiku jakosti.

Mezi její nejdůležitější body patří:

  • zjišťování požadavků zákazníků, sledování a posuzování jejich spokojenosti, aktivní rozvíjení partnerství se zákazníky pro řízení inovací a další rozvoj podnikatelských aktivit
  • aktivní řízení procesu zlepšování uvnitř organizace i v jednání se zákazníky, dodavateli a dalšími organizacemi
  • zapojování všech zaměstnanců do přijímání praktických a realistických cílů a plánů na všech úrovních v souladu s rozvojem organizace
  • trvalé vzdělávání, prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností všech zaměstnanců společnosti


Záměr zvýšení konkurenceschopnosti a neustálé nároky zákazníků na kvalitu služeb vedly společnost UNIS v roce 1995 k vybudování systému řízení jakosti v souladu s normami řady ISO 9001.


 
Pravidelné recertifikační (dozorové) audity společnosti UNIS dle standardu ISO 9001, ve kterých byl vždy systém kvality shledán, jako plně vyhovující, potvrzují vysokou úroveň řízení kvality.
 
Vysoká úroveň řízení kvality je rovněž potvrzena certifikací systému kvality podle běloruského standardu СТБ ISO 9001.
 
Stále nutnější potřeba chránit informace vlastní i informace našich zákazníků vedla UNIS v roce 2008 k zavedení systému řízení bezpečnosti informací v souladu s normou ISO/IEC 27001:2013. Společně s tímto systémem řízení bezpečnosti  informací byl zaveden i systém řízení služeb v souladu s normou ISO/IEC 20000-1:2011.
UNIS na základě auditů ÚCL ČR prokázal také splnění požadavků pro projektování a výrobu letadlových částí a zařízení.
 
Oprávnění k projektování v souladu s národním předpisem CAA-TI-026, požadované ustanovením §17 zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví, získala společnost jako 16. firma v České republice.
 
Oprávnění k výrobě letadlových částí a zařízení dle předpisu JAR-21 získala společnost v roce 2003. V důsledku vstupu ČR do EU byla společnost transformována dle platných evropských nařízení a vydáno nové oprávnění EASA POA v souladu s Nařízením komise ES č.1702/2003, Část 21, oddíl A, hlava G.
 
Pro realizaci projektů ve vojenské oblasti zavedl UNIS, a.s. systém kvality dle standardu NATO AQAP 2110 (ČOS 051672), a to již od července roku 2007.
 
Certifikát typového klíče na výrobu rozvaděčů umožňuje firmě UNIS vystavovat CE Prohlášení o shodě podle normy ČSN EN  61439.
 
Certifikát o shodě zařízení pro distribuci a řízení (rozváděč) Serie TR1
 
5