HSE / SGU

Politika HSE společnosti:

je stanovena v kontextu se svými záměry, požadavky a potřebami zákazníka, povahou HSE rizik a dopadů na životní prostředí a která je nedílnou součástí integrované politiky společnosti UNIS.

HSE politika je prohlášením managementu společnosti založená na těchto zásadách:
  • Spokojenost zákazníka je naší nejvyšší prioritou s orientací na moderní trendy technologií při plánování a realizaci zakázek s důrazem na bezpečné a zdraví neohrožující prostředí a pracovní podmínky zaměstnanců.
  • Řídit a realizovat všechny své činnosti v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.
  • Vytvářet kvalitní pracovní podmínky pro své pracovníky prostřednictvím školení a dalšího vzdělávání, které je nezbytné při poskytování profesionálních a kvalitních služeb.
  • Péče o sociální zabezpečení, životní a pracovní prostředí a BOZP je součástí strategie rozvoje společnosti. Využívat systém vzdělávání ke zvyšování uvědomění a znalostí v oblasti integrovaného systému řízení s důrazem na prevenci snižování rizik.
  • Snažit se o maximální využití odpadů separovaným sběrem, recyklací a nevyužitelné druhy zneškodňovat environmentálně vhodným způsobem.
  • Prevencí zabránit znečišťování životního prostředí, dodržovat příslušné environmentální, právní a jiné požadavky a dodržovat platné legislativní předpisy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Záměr společnosti jak naplnit požadavky investorů na zajištění vysoké úrovně bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí se zaměřením na kontinuální zlepšování a vyhodnocování rizik, bylo přistoupení k SCC certifikaci společnosti, která tuto oblast naplňuje.
 
 
 
Certifikát SCCP (Safety Certificate Contractors) je mezinárodním standardem bezpečných dodavatelů pro bezpečnost, zdraví a management životního prostředí pro oblast petrochemického průmyslu.
5