REFERENCE

Výběr realizovaných projektů
v komplexních dodávkách vyšších
investičních celků

(řazeno chronologicky od nejnovějších projektů)

2020

Zakázka jednotky čištění zkapalnělých plynů z DCU od merkaptanů (MEROX)

pro rafinérii Naftan, Bělorusko zahrnuje zpracování dokumentace prováděcího projektu (Basic design a Detail design), dodávku zařízení, šéfmontáž a uvedení do provozu. Realizuje se na základě licence UOP. V roce 2019 se zpracovaly detailní specifikace, nákup a dodání zařízení pro celou jednotku. Zahájení stavebních a montážních prací právě probíhá. Ukončení montážních prací, odzkoušení a uvedení do provozu se očekává začátkem roku 2020.

Pomocné provozy (Offsites) pro jednotku pozdrženého koksování

rafinérie Naftan, Bělorusko zahrnují dodávku zařízení, zpracování technické dokumentace dodávaného zařízení, technické posouzeni a technické vyhodnocení dodávaného zařízení, šéfmontáž a účast na uvedení do provozu. Společnost UNIS také zajišťovala pro tento projekt získání exportního financování. Zahájení stavebních a montážních prací proběhlo v roce 2019. Ukončení montážních prací a uvedení do provozu se očekává v roce 2020.

Jednotka vakuové destilace

pro iráckou soukromou společnost Rania International Group z Kirkuku. UNIS zpracovává projektovou dokumentaci ve stadiu Detail Design pro jednotku vakuové destilace s kapacitou 10 000 BPSD včetně skladovacího parku a jednotek pro výrobu pomocných médií (pára, vzduch, úprava vody atd.). Ukončení projekčních prací je plánováno začátkem roku 2020. Součástí díla je zpracování poptávkových rekvizic pro objednání zařízení, včetně spolupráce na vyhodnocení dodavatelů.

Kompletní realizace jednotky odsíření uhlovodíkových plynů

pro rafinérii Naftan, Bělorusko zahrnovala dodávku zařízení, zpracování technické dokumentace dodávaného zařízení, šéfmontáž a uvedení do provozu. Společnost UNIS doposud provedla detailní specifikaci a nákup zařízení pro jednotku a pro projekt zajišťovala získání exportního financování. V roce 2017 byly zahájeny stavební a montážní práce. Ukončení montážních prací se očekává počátkem roku 2020.

Rekonstrukce Komplexu Hydrokraku

pro rafinérii Naftan, Bělorusko se týká jednotky realizované v letech 2002 – 2004. UNIS tehdy vystupoval v pozici generálního projektanta ve spolupráci s Koch-Glitsch a firmou Gicotechnica. Zakázka byla realizována na základě licence UOP. Druhá fáze rekonstrukce má zvýšit kapacitu hydrokraku o 25%. UNIS nyní vystupuje v pozici generálního dodavatele a projektanta, provádí se inženýrský průzkum a inspekce, zpracovává se technické řešení a projekční dokumentace. Byl zahájen nákup a dodávka zařízení. Stavební a montážní práce budou zahájeny v roce 2019, při kterých UNIS provede šéfmontáž, odzkoušení a asistenci při uvádění do provozu. Projekt si vyžádal podporu při získání exportního financování a bude ukončen v průběhu roku 2020 (dle platného harmonogramu).

Projekt jednotky pozdrženého koksování

(Delay Coker Unit) rafinérie Naftan, Bělorusko zahrnoval zpracování projekčních prací, lokalizaci celé projektové dokumentace na běloruské normy a interní pravidla zákazníka, včetně kompletního zpracování pomocných provozů, projektu telekomunikace a vyhodnocení nabídek na HVAC a polní instrumentaci, zároveň byly předány všechny výkresy týkající se elektro části pro licenzora technologie firmu Foster Wheeler Iberia a jeho kooperujícího subdodavatele Duro Felguera. V rámci podpůrných inženýrských služeb jsou detailizovány prvky ocelových konstrukcí přímo na stavbě dle požadavků konečného zákazníka. Zakázka pokračuje vyhodnocením nabídek na zařízení pro Fire Fighting System a Fire Detection System dle projektové dokumentace. Ukončení projektu je plánováno v roce 2020.
2018

Kombinovaná jednotka výroby vysokooktanových benzínů

pro rafinerii Antipinsk v Rusku zahrnovala zpracování dokumentace prováděcího projektu (Detail design) v kompletním rozsahu s kapacitou 500 tis. tun/rok, tvořenou z dílčích částí hydrogenace, izomerizace PENEX, reformingu, kontinuální regenerace katalyzátoru a pomocných systémů. Jednotka byla realizována na základě licence UOP. V souladu s uzavřenou smlouvou na technickou podporu nákupu zákazníka společnost UNIS zpracovala poptávkovou dokumentaci technologického zařízení a provedla vyhodnocení nabídek výrobců zařízení. Projekt byl ukončen v roce 2018.
2017

Jednotka atmosférické destilace AT-8

V roce 2006 zahájila společnost UNIS významný projekt atmosférické destilace AT-8 v Bělorusku, kde zákazníkem byla společnost OAO Naftan, Novopolock. UNIS vystupoval v pozici projektanta technologie, zpracovával realizační projektovou dokumentaci, dodával kompletní zařízení a zajišťoval uvedení do provozu (EPCM).

Projekt se skládal z následujících hlavních jednotek: Blok primární atmosférické destilace, Blok stabilizace a následné destilace, Blok plynové frakcionalizace, Blok oddělení iso-pentanu.

Mezi základní cíle patřily zejména zajištění stability dodávek produktů při nezbytných servisních odstávkách, kdy díky realizaci projektu modernizace AT-8 a následně také vakuového bloku na AVT-2, bylo možné tyto práce provádět mnohem efektivněji a bez dopadu na zpracovatelské kapacity závodu. Rekonstruovaná jednotka má kapacitu 6,5 mil. tun/rok, přičemž v bloku Stabilizace a následné destilace bylo kromě toho navíc zpracováváno 1,2 mil. tun/rok benzínu z ostatních jednotek závodu. UNIS podpořil získání exportního financování. Jednotka v roce 2016 prošla testy. Uvedení a předání do provozu proběhlo v prosinci 2017. V průběhu roku 2020 se očekává zahájení prací na sekci 400 (deisopentanizace), což je samostatný blok AT-8.

Rekonstrukce MaR, řídicího systému a části elektro kotelny

se týkala celkem 5-ti HRSG (Heat recovery steam generator) kotlů v hliníkárně Dubal v Dubaji s kapacitou jednoho kotle 240 tun středně tlaké páry za hodinu. Po uvedení do provozu první fáze, byla ze strany generálního dodavatele Babcock Bilfinger Cz s.r.o. uplatněna opce na další dva kotle. Práce celkem zahrnovala projekt, dodávky, montáž a uvedení do provozu nového systému řízení a zařízení elektro pro pět kotlů na odpadní teplo a společnou část technologie (napájecí voda). Druhá fáze byla dokončena v roce 2015, poslední fáze pak v roce 2017.
2015

Zvýšení produkce benzínu

pro rafinerii Basrah, Irák. Společnost UNIS úspěšně dokončila významný projekt, kde zákazníkem byla irácká státní společnost SCOP. Společnost vystupovala v pozici generálního kontraktora.

Projekt se skládal z následujících jednotek:
  • Jednotka na odsíření surového benzínu,
  • Jednotka reformingu benzínu,
  • Jednotka na přípravu chladící vody,
  • Fléra.
Jednotky odsíření surového benzínu a reformingu byly realizovány na základě licence francouzské firmy Axens. Kapacita jednotky reformingu je 450 tis. tun/rok. Přes složitou situaci v místě realizace byl projekt zahájen v červnu 2005. Následně byl schválen úvodní i realizační projekt a proběhla expedice dodávaného zařízení na stavbu.

Poslední jednotka reformingu benzínu byla uvedena do provozu v roce 2015. Všechny jednotky již pracují v normálním režimu a bez problémů dosahují projektovaných parametrů. Probíhají jednání o dalších projektech.
2012
2011

Hydrotreating Complex

V roce 2006 získala firma UNIS důležitý projekt Hydrotreating Complex na Ukrajině, kde zákazníkem je společnost Něftěchimik Prikarpatija v Nadvirně. UNIS vystupoval v pozici generálního projektanta a úzce spolupracuje s firmami KG Process Innovations spol. s r.o., Cheteng spol. s r.o. a TKB Kovoprojekta Brno a.s. Projekt se skládal ze čtyř jednotek:
  • Jednotky hydrogenačního odsíření
  • Jednotky na výrobu síry
  • Jednotky regenerace aminů
  • Jednotky zpracování kyselých vod
Jednotka hydrogenačního odsíření je realizována na základě licence americké firmy UOP, jednotka na výrobu síry je licencována firmou Jacobs. Kapacita jednotky odsíření je 1,5 mil. tun/rok.

Projekt byl zahájen v srpnu 2006, ve stádiu detail designu byl po určitou dobu pozastaven. V roce 2010 se podařilo UNISu tento projekt kompletně převzít a opět rozběhnout, již v roli generálního kontraktora. Projekt byl bohužel v roce 2012 opětovně pozastaven.
Jednotka Izomerizace v rafinérii Baiji, v Iráku byla dokončovaná v rámci konsorcia firem Technoexport, Chemoprojekt a UNIS, kde UNIS zajišťoval projektovou dokumentaci a dodávky pro části MaR, řídicího systému a elektročásti. Ukončení montáže a najetí jednotky proběhlo v roce 2011. Během roku 2012 běžel bezproblémový záruční provoz a jednotka od najetí stále pracuje a vyrábí vysokooktanový
Dvě jednotky atmosférické destilace s kapacitou 3 mil. tun/rok v rafinérii Daura a v rafinérii Basra v Iráku dokončované ve spolupráci s firmou Prokop Enginеering, kde UNIS zajišťoval projektovou dokumentaci a dodávky pro části MaR, řídicího systému a elektročásti. Úspěšné najetí jednotky v Dauře proběhlo koncem roku 2010 a najetí druhé jednotky v Basře se realizovalo koncem roku 2011.

Jednotka Atmosférické destilace AT-1

V roce 2007 získala společnost UNIS důležitý projekt atmosférické destilace v Rusku, kde zákazníkem byla společnost Jenisej ve městě Usinsk, Republika Komi. Společnost UNIS vystupovala v pozici projektanta a zajišťovala dodávky zařízení, montáž a uvedení do provozu.

Projekt se skládal z 2 hlavních celků:
  • Vlastní procesní jednotka atmosférické destilace AT-1 s kapacitou 1,3 mil. tun/rok, která je technologickým centrem celého komplexu,
  • Bloková kotelna sestávající ze čtyř kotlů o výkonu 4x 8 tun páry za hodinu.
Zvláštností projektu byly téměř limitní klimatické podmínky v místě realizace, neboť Usinsk se nachází ve vzdálenosti pouhých 50 km od severního polárního kruhu. Realizace byla úspěšně ukončena uvedením do provozu v srpnu roku 2011. Společnost UNIS zajistila získání exportního financování. V roce 2012 byl zpracován basic design intenzifikace a basic design nové jednotky destilace o kapacitě 2 mil. tun/rok.

REFERENCE

Výběr realizovaných projektů v
řízení technologických procesů

Farmacie a speciální chemie

TEVA Pharmaceuticals CR s.r.o., Opava
Výroba cyclosporinu
Fermentace mycelia
Extrakce přírodních drog
Vakuová pásová sušárna
Erba Lachema s.r.o., Brno
Výroba CTS API
Řízení turbíny
Validace systému LabGuard
Validace VZT na pavilonu tablet
Farmak a.s., Olomouc
Výroba nesterilních API na objektu 33
Úprava topného / chladícího okruhu
Řídicí systém pro výrobní jednotky
Řízení dávkování rozpouštědel v PJ20.01,03
Fresenius Hemocare CZ s.r.o., Hořátev
Výroba infuzních roztoků
Baxter BioScience s.r.o., Bohumil
Výroba vakcín
MS Odra Gaz spol. s r.o., Vratimov
Validace systému plnění tlakových lahví
 
VUAB Pharma a.s., Roztoky u Prahy
Validace systémů řízení výroby Nystatinu