search

Jednotka pozdrženého koksování (JPK)

Jde o jedinečný projekt pro celé Bělorusko. Koksovací proces z těžkých vakuových zbytků umožňuje získat cenné suroviny - frakce pro výrobu benzinu a motorové nafty s nízkým obsahem síry, zkapalněné uhlovodíkové plyny, elementární síru a ropný koks.

reference detail image
reference detail map
Koncový uživatel:
rafinerie NAFTAN
Novopolock, Bělorusko
Dokončeno:
2021

Společnost „Naftan“ investovala do modernizace celého komplexu zpožděného koksování více než 1 miliardu amerických dolarů. Celý komplex je řetězec technologicky propojených výrobních zařízení. Krom JPK sem patří jednotka na výrobu elementární síry s kapacitou 103 tun technické síry za den, separační stanice plynu k výrobě dusíku s čistotou 99,96%, skladovací tankoviště pro lehký vakuový plynový olej a benzín, čerpací stanice, trafostanice, tankoviště bitumenu pro ukládání dehtu a dalších ropných produktů, benzínový blok, jednotka MEROX. Některé z nich již byly uvedeny do provozu.

AKTIVITY UNIS

Společnost UNIS pro tuto jednotku zajišťovala projekční práce, lokalizaci celé projektové dokumentace na běloruské normy a interní pravidla zákazníka, včetně kompletního zpracování pomocných provozů, projektu telekomunikace a vyhodnocení nabídek na HVAC a polní instrumentaci, zároveň byly předány všechny výkresy týkající se elektro části pro licenzora technologie firmy Foster Wheeler Iberia a jeho kooperujícího subdodavatele Duro Felguera. V rámci podpůrných inženýrských služeb byly detailizovány prvky ocelových konstrukcí přímo na stavbě dle požadavků konečného zákazníka. Zakázka pokračovala vyhodnocením nabídek na zařízení pro Fire Fighting System a Fire Detection System dle projektové dokumentace.

Jednotka byla spuštěna na konci roku 2021.

reference detail image