OBLASTI ŘEŠENÍ

Komplexní dodávky vyšších
investičních celků

S upevňováním své pozice mezi významnými inženýrskými firmami na českém trhu, ve svých historicky hlavních a dominantních oborech, přešla společnost UNIS postupně mezi dodavatele vyšších investičních celků a komplexního inženýringu.
Jedná se zejména o zajištění funkce generálního projektanta a dodavatele, tj. inženýring, projektový management, zpracování projektové dokumentace Procesní, Strojní a Stavební části, části MaR a Elektro, dodávky zařízení, včetně jejich montáže, uvedení do provozu a provedení garančních zkoušek. Tyto služby a činnosti vhodně doplňuje nabídka servisních služeb a inženýrsko-technická poradenská činnost. Veškeré zpracované projekty se provádí dle smluvně definovaných norem (např. ČSN, ANSI, DIN, ISO, IEC, GOST a dalších).

Společnost se orientuje na realizaci projektů formou „na klíč“, tj. na bázi kontraktů EPC nebo EPC-M. Forma EPC (Engineering, Procurement, Construction) nebo EPCM (Engineering, Procurement, Construction - Management) umožňuje zajištění komplexní realizace projektu od prvotního záměru, až po uvedení do provozu při dodržení pevného harmonogramu a pevné ceny dle přesně definovaného předmětu.

UNIS jako generální kontraktor nabízí komplexní balík služeb z jednoho zdroje, a to včetně pomoci při zajištění odběratelského financování.

Hlavní benefity pro zákazníka při realizaci investičních celků

 • Zajištění odpovědnosti za Engineering, Procurement a Construction z jediného zdroje a tím pádem uvolnění vlastního managementu k efektivnímu plnění svých hlavních činností,
 • Komplexní řešení požadavků projektu (Funkce Generálního Projektanta),
 • Přenesení rizik harmonogramu a financí (pevná cena) na kontraktora,
 • Výrazné zkrácení doby od prvotního záměru do uvedení do provozu,
 • Využití schopností, kterými zákazník nedisponuje,
 • Koordinace všech procesů a činností v průběhu projektu kritických pro dodržení časových a finančních parametrů realizace (Funkce Generálního Dodavatele).
 • Dlouhodobá zkušenost se spoluprací se světovými licenzory (Axens, UOP, GTC) v případě realizace jednotek v oblasti zpracování ropy.
Uvedené komplexní dodávky investičních celků nebo jejich částí je společnost UNIS připravena zajistit hlavně v následujících průmyslových oborech:
Zpracování ropy a zemního plynu
Petrochemie
Teplárenství a Energetika
Ekologie

Část strojní a technologická

Řešení rozsáhlých zakázek, převážně v oblastech zpracování ropy, petrochemie, chemie a energetiky, dalo vzniknout strojně - technologické sekci, která ve společnosti řeší:
 • Návrhy procesních jednotek,
 • Návrhy procesního zapojení a následná tvorba technologických a strojně-technologických schémat (PFDs a P&IDs) pomocí software AVEVA P&ID,
 • Materiálové a tepelné bilance s použitím simulačních programů PRO/II a ProMax,
 • Software ProMax BR&E použit pro kyselé procesy,
 • Softwarový modul Visual Flare z programového balíku Process Engineering Suite (PES) společnosti SimSci (Aveva) použit pro návrh flérových systémů,

Část potrubí

Zpracování komplexní projekční dokumentace potrubních systémů, v obvyklém dělení:
 • Návrhy potrubních systémů dle standartu GOST, ASME, EN ve fázi BD (Basic Design) i DD (Detail design),
 • konstrukce atypických potrubních dílů,
 • potrubní třídy na základě technologických a materiálových parametrů potrubí,
 • návrh potrubních větví s ohledem na teplotně-dilatační výpočet,
 • koordinace projekčních činností mezi odděleními na základě tvorby 3D-modelu v projekčním software Aveva PDMS,
 • izometrické výkresy,
 • materiálové specifikace,
 • potrubní dispoziční výkresy,
 • zajišťování autorských dozorů při realizaci staveb.

Část stavební

Hlavní pracovní náplní stavební projekce je zpracovávání dokumentace stavební části a ocelových konstrukcí jako součásti zakázkových projektů v oblasti zpracování ropy, petrochemie a energetiky. Pracovní náplň oddělení:
 • Zpracovávání projektové dokumentace stavební části ve všech stupních projektové dokumentace, zahrnuje:
  • Situační, koordinační plány a generely závodů,
  • Architektonicko-stavební řešení stavebních objektů a provozních souborů,
  • Návrh betonových a železobetonových konstrukcí s použitím programu Autodesk Advance Concrete),
  • Návrh ocelových konstrukcí s použitím programu Tekla Structures,
  • Zdravotně technické instalace budov,
  • Podzemní systémy kanalizačních a vodovodních rozvodů,
  • Vytápění objektů a stavební vzduchotechnika,
  • Vnitrozávodní komunikace a plochy.
 • Spoluúčast na koordinaci projekčních činností mezi profesemi a externích specializací,
 • Provádění autorských dozorů při realizaci staveb.

Průmyslová automatizace

Společnost UNIS dodává systémy pro celý rozsah průmyslové automatizace.
Ve spojitých i nespojitých technologických procesech pokrývá rozsah úloh od jednoduchých samostatných regulačních okruhů nebo zařízení přes automatické řízení funkčních skupin až po komplexní řízení technologických celků.
Automatizaci spojitých technologických procesů nejčastěji nalezneme v klasické i jaderné energetice, chemii a petrochemii. Automatizaci nespojitých (dávkových) technologických procesů pak ve výrobním zařízení farmaceutického, potravinářského průmyslu a ve speciální chemii.
Dalšími oblastmi využití automatizace je průmysl strojírenský, automobilový, sklářský, výroba stavebních hmot, ekologie a jiné.
Během realizace pokrývá všechny etapy životního cyklu, ke kterým především patří:
 • Analýza
 • Návrh
 • Implementace
 • Zkoušky
 • Zkušební provoz
 • Validace
 • Školení Technická podpora
 • Záruční a pozáruční servis

Aplikace v průmyslové automatizaci

Průběh realizace (životní cyklus) všech zakázek od podpisu smlouvy až po předání uživateli se řídí závaznými pravidly, stanovenými na základě norem nebo požadavků zákazníka. Všechny normy, v souladu s kterými společnost UNIS pracuje, jsou:

Využití průmyslové automatizace v energetice a teplárenství

Společnost UNIS má dlouholeté zkušenosti s řízením technologických celků v oblasti energetiky. K základním energetickým zařízením patří parní kotle v klasickém nebo fluidním provedení, kondenzační parní turbíny s jedním nebo více odběry a protitlaké turbíny.
Nejrozsáhlejšími aplikacemi jsou pak elektrárenské bloky. Snaha výrobců technologických zařízení pro energetiku vede k vývoji ve výrobě zařízení s vysokými účinnostmi, které jsou založeny na využívání odpadního tepla v parních a horkovodních kotlích na bázi paroplynových cyklů. Stávající zdroje jsou doplňovány technologiemi pro množství škodlivých emisí. K nim patří odsíření, odprášení, denitrifikace apod.
Zkušenosti společnosti UNIS sahají také do oblasti řízení distribuce elektrické energie, která představuje široké spektrum rozvoden nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí. Na špičce v řídicí technologii v oblasti výroby a zásobování elektrickou energií je vlastními silami vyvinutý systém pro řízení výroby a spotřeby elektrické energie PMS – Power Management System.

Do oblasti energetických celků, patří také velké zkušenosti s řízením procesů spalování komunálních odpadů.

Využití průmyslové automatizace v chemii a petrochemii

V průběhu své historie se UNIS podílel na řízení technologických jednotek, ke kterým patří:
 • hydrokraking
 • destilační kolony v atmosférickém nebo vakuovém provedení
 • termokraking
 • stabilizace benzinů
 • fluidní katalytický krak
 • visbreaking
 • výroba H2SO4 a H3PO4
 • výroba styrene
 • výroba vodíku
 • výroba hliníku
 • hydrogenační odsíření středních destilátů
 • pece pro ohřev surovin
 • výroba fenoplastů
 • zplyňování mazutu
 • frakcionalizace
 • stripování kyselých vod
 • regenerace aminů
 • odsíření surového benzínu
 • reforming benzínu
 • příprava chladící vody
 • výroba síry
 • koncentrování propan-propylenu
 • zpracování ropných produktů EFPA
 • zvýšení produkce benzínu
 • izomerizace benzínu

Využití průmyslové automatizace ve farmacii a speciální chemii

Pro oblast certifikované chemické a farmaceutické výroby nabízí společnost UNIS komplexní projekty řešící problematiku sběru a archivace dat, sledování a řízení výrobních procesů, dokladovatelnost výroby (genealogy), Electronic Batch Record, sledování a vyhodnocení výrobních zdrojů (OEE) a bilancování výroby zejména z pohledu kvality vyrobených šarží.

Všechny projekty jsou standardně řešeny v souladu s GAMP4, validovány a připraveny pro audit regulatorních orgánů (FDA, SÚKL, SZPI, apod.)

Využití průmyslové automatizace při výrobě stavebních hmot a ve sklářství

Během své historie se společnost UNIS setkala s řešením automatizačních úloh také v oblasti výroby stavebních hmot. Ať už šlo o výrobu základních surovin jako je cement, nebo hotových výrobků např. pórobeton nebo glazovaný obkladový materiál.

V oblasti výroby skla se společnost UNIS podílela především na řízení sklářských van a přípravy sklářského kmene. Měřící a řídicí technika zajišťuje nepřetržité tavení sklářského kmene po celou dobu života sklářské vany.