PRŮMYSLOVÁ
AUTOMATIZACE

Řízení technologických procesů

Základem řešení pro řízení technologických procesů je řídicí systém sestávající se obvykle z distribuovaného řídicího systému, programovatelných automatů, bezpečných systémů a operátorských pracovišť s aplikacemi typu SCADA/HMI.Řídicí systém je navrhován podle různých kritérií, z nichž nejdůležitější jsou bezpečnost, spolehlivost, dostupnost a také cena.

Řídicí systém integruje řízení všech technologických subsystémů, ke kterým patří např.:

Chemie a Petrochemie
Pece
Destilační jednotky
Výměníky tepla
Kompresory
Vážní systémy
Reaktory
Systémy vzduchotechniky
Energetika
Ochrany kotle (BPS)
Automatika hořáku (BMS)
Vodní hospodářství
Kompresorové stanice
Palivové hospodářství
Regulátor a ochrany turbíny
Chladící věže
Farmacie
Vážní systémy
Reaktory
Odstředivky, sušárny
Plnící a balící linky
Úprava vody a laboratoře
Detekce úniku plynů
Systémy vzduchotechniky
Pro kritické aplikace jsou využívány systémy se zvýšenou spolehlivostí a dostupností, která je dosahována použitím systémů typu „fail-safe“ nebo „fault-tolerant“ s redundantní nebo TMR architekturou.

Společnost UNIS je inženýrským partnerem firmy TRICONEX, vyrábějící programovatelné automaty pro kritické procesy s trojnásobně redundantní architekturou. Tyto systémy byly úspěšně aplikovány v České republice, v Evropě a Asii jako elektronické zabezpečovací systémy zejména v petrochemii a v chemii, ale také pro regulace a ochrany turbín, nebo pro automatiku hořáků. K ostatním často používaným bezpečným systémům patří např. HIMA, Pros-safe (Yokogawa), Woodward, Siemens.

K výrobcům distribuovaných řídicích systémů nejčastěji nasazovaných společností UNIS patří:

 

Architektura řídicích systémů

Základní strategií při stanovení koncepce řídicího systému je využití principu otevřené architektury. Znamená to, že navrhovaný systém musí podporovat mezinárodní standardy pro integraci řídicích systémů jak po stránce hardwarového rozhraní, tak i komunikačních protokolů.

Integrace je aplikována na všech hierarchických úrovních (procesní, řídicí a informační). Na procesní úrovni jsou to především sběrnice typu Modbus, Profibus nebo Fieldbus Foundation. Pro komunikaci s polní instrumentací a distribucí řídicí inteligence.

Na úrovni řídicí většina výrobců podporuje síťovou komunikaci typu ethernet nebo fast ethernet s komunikačním síťovým protokolem TCP/IP.

Propojení technologického řídicího systému s informační úrovní je dnes téměř výhradně realizováno pomocí rozhraní OPC (OLE for process control). Pro menší a střední aplikace se využívají SCADA systémy (GE FANUC, WONDERWARE, WINCC a CONTROL WEB) nebo pro propojení se systémy optimalizace a vyššího řízení a výrobními informačními systémy MES.

V petrochemickém průmyslu nebo v energetice jsou využívány systémy charakteru DCS (Distributed control system), které vynikají vysokou spolehlivostí.Nedílnou součástí každého řídicího systému je počítačová síť. Společnost UNIS je orientována na návrh a dodávky počítačových sítí včetně strukturované kabeláže. Pro průmyslové aplikace síťových řešení nabízíme produkty firmy Hirschmann, které se osvědčily ve ztížených podmínkách.

Kritické technologické procesy vyžadují vyšší bezpečnost řízení, při jehož návrhu jsou aplikovány mezinárodní normy, jako DIN, V 19250, IEC 61508, IEC 615 11, ANSI/ISA-S84.01, NFPA 8502. Tento požadavek často vyžaduje koncentraci bezpečnostních funkcí do jednoho samostatného a nezávislého řídicího systému, tzv. systému pro kritické aplikace.

V souvislosti s těmito normami se UNIS podílí na bezpečnostní analýze technologického procesu, navrhuje architekturu bezpečnostního systému a provádí verifikaci bezpečnostního systému včetně instrumentace.

Nejvyšší úroveň řízení představují systémy pro řízení výroby (MES). Společnost UNIS nabízí vlastní řešení výrobním informačním systémem PHARIS®.

Validace systémů řízení

Společnost UNIS povyšuje úroveň svých služeb důsledným jištěním kvality vycházející z všeobecně a celosvětově uznávaného standardu GAMP5 (Good Automated Manufacturing Practice).

Našim primárním cílem, je zajistit, aby finální výrobní proces probíhal očekávaným způsobem a parametry výsledných produktů splňovaly požadovaná kritéria. Výsledný systém výroby a jejího řízení musí být uveden do validovaného stavu a v tomto stavu je třeba ho udržet. V průběhu realizace projektu vzniká veškerá potřebná dokumentace, která je na konci doplněna o validační zprávu. Při předání je pak projekt připraven na provedení auditu příslušnou kontrolní institucí.

Validační proces je realizován tak, aby respektoval přirozený a osvědčený model:

Validační aktivity Vývojové aktivity
Validační plán Plánování a specifikace Uživatelské požadavky
Funkční specifikace systému
Kontrola návrhu Návrh Návrh a specifikace HW
Návrh a specifikace SW
Návrh a specifikace ostatních zařízení
Kontrola tvorby Tvorba Tvorba kódu SW modulů
SW návrh a specifikace
Návrh a specifikace ostatních zařízení
Monitorování dodavatele Testování Testování hardware, softwarových modulů a ostatních zařízení
Instalační kvalifikace Instalace Instalace hardware, softwarových modulů a ostatních zařízení
Operační kvalifikace Přejímací zkoušky Přejímací zkoušky systému
"Performance" kvalifikace
Validační zpráva
Udržování ve validovaném stavu Používání Údržba
Přínos validací
 • produkce systémů, které skutečné slouží svému účelu a naplňují původní potřeby a požadavky zákazníka,
 • průhlednost celého projektu pomáhá jeho dokončení v dohodnutých termínech,
 • redukce nákladů a času,
 • rapidně zvyšuje pravděpodobnost, že v systém bude v souladu s představami uznávané validační autority (např. FDA),
 • vyjasňuje zodpovědnost mezi uživatelem a dodavatelem pro jednotlivé validační činnosti.

Optimalizace a vyšší řízení

Společnost UNIS má vyvinutý svůj vlastní nástroj C&ISD (Control and Information Designer). Jde o grafický modelovací systém určený k usnadnění a zkrácení doby návrhu jakéhokoli řídicího a informačního systému v oblasti průmyslového řízení a automatizace.

Současně je zvolený přístup vyzván k objasnění všech částí potenciálně komplexního modelu, a proto minimalizuje výskyt chyb v návrhu nebo v implementaci modelu.

C&ISD používá jako svou základní metodologii moderní strukturovanou analýzu vylepšenou užitečnými vlastnostmi objektově orientovaného modelového přístupu a některými rysy, které vyplývají z praxe návrhu řídicích systémů. Všechny tyto principy vyústily v sadu diagramů, na nichž pracují redakční partneři C&ISD.

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

Procesní instrumentace

PROJEKČNÍ ČINNOSTI
 • Konzultační a poradenská činnost
 • Projektové studie
 • Úvodní projekty
 • Prováděcí projekty
 • Jednostupňové projekty
 • Montážní projekty včetně řešení montážních detailů
 • Výběrová řízení
 • Dokumentace skutečného stavu
 • Projekty testů a zkoušek
APLIKOVANÁ ŘEŠENÍ
 • Stanovení koncepce měření a regulace
 • Zpracování odběrových systémů "hook-ups"
 • Výběr přístrojů a zařízení pro průmyslové prostředí
 • Zpracování návazností na profese elektro a řídicí systém
 • Řešení sdružovacích skříní a rozváděčů
 • Řešení kabelových rozvodů
 • Požární signalizace a detekce plynů
DODÁVKY A MONTÁŽ
 • Měřící okruhy teplot, tlaků, hladin, průtoků a dalších veličin včetně odběrových systémů
 • Kompletní systémy pro analýzy kapalin a plynů včetně úpravy vzorků
 • Systémy měření emisí
 • Regulační ventily a pohony
 • Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
OBLASTI APLIKACÍ
 • Energetika
 • Chemický průmysl
 • Petrochemický průmysl
 • Ekologie
 • Strojírenství
 • Výroba stavebních hmot a jiné
ROZSAH DALŠÍCH AKTIVIT
 • Autorský dozor
 • Technický dozor
 • Řízení montážních prací
 • Školení obsluhy
 • Školení údržby
 • Záruční a pozáruční servis
POUŽÍVANÉ PROGRAMY
 • AutoCAD
 • SmartPlant Instrumentation
 • SQL,
 • PDМS
 • a jiné programy, podle požadavků a potřeb zákazníka

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

Elektrické systémy

V oblasti elektrických systémů má UNIS velké zkušenosti s projektováním provozů pro výrobu a využívání elektrické energie.

Projekty řeší připojení na nadřazenou napájecí síť, napájecí rozvody, rozvodny NN a VN, motorické, světelné a hromosvodné instalace, katodickou ochranu a uzemňovací rozvody, a to vše v návaznosti na další vykonávané profese společnosti UNIS.
Činnosti zahrnují
 • Konzultační a poradenská činnost
 • Projektové studie
 • Úvodní projekty
 • Prováděcí projekty
 • Jednostupňové projekty
 • Výběrová řízení
 • Autorské či technické dozory při realizacích
 • Řízení montážních prací
 • Zaškolování obsluhy a údržby
 • Dokumentace skutečného stavu
Projekty se zpracovávají v programech ACAD 2012/ELPROCAD, Excelling, MS Office, v českém, v anglickém a ruském jazyce.

Vzhledem ke skutečnosti, že kvalita prací a prováděných služeb, patří k prioritám společnosti, je v průběhu celého procesu důsledně dbáno na kontrolu a kvalitu díla, která je od projektu až po konečnou přejímku protokolárně doložena.