Komplexní dodávky vyšších investičních celků


S upevňováním své pozice mezi významnými inženýrskými firmami na českém trhu, ve svých historicky hlavních a dominantních oborech, přešla firma UNIS postupně mezi dodavatele vyšších investičních celků a komplexního inženýringu.
Jedná se zejména o zajištění funkce generálního projektanta a dodavatele, tj. Inženýring, Projektový management, zpracování projektové dokumentace Procesní, Strojní a Stavební části, části MaR a Elektro, dodávky zařízení, včetně jejich montáže, uvedení do provozu a provedení garančních zkoušek. Tyto služby a činnosti vhodně doplňuje nabídka servisních služeb a inženýrsko-technická poradenská činnost. Veškeré zpracované projekty se provádí dle smluvně definovaných norem (např. ČSN, ANSI, DIN, ISO, IEC, GOST a dalších).

Společnost se orientuje na realizaci projektů formou „na klíč“, tj. na bázi kontraktů EPC nebo EPC-M. Forma EPC (Engineering, Procurement, Construction) nebo EPCM (Engineering, Procurement, Construction - Management) umožňuje zajištění komplexní realizace projektu od prvotního záměru, až po uvedení do provozu při dodržení pevného harmonogramu a pevné ceny dle přesně definovaného předmětu.
UNIS jako generální kontraktor nabízí komplexní balík služeb z jednoho zdroje, a to včetně pomoci při zajištění odběratelského financování.

Při realizaci investičních celků lze zařadit mezi hlavní benefity zákazníka:

 • Zajištění odpovědnosti za Engineering, Procurement a Construction z jediného zdroje a tím pádem uvolnění vlastního managementu k efektivnímu plnění svých hlavních činností,
 • Komplexní řešení požadavků projektu (Funkce Generálního Projektanta),
 • Přenesení rizik harmonogramu a financí (pevná cena) na kontraktora,
 • Výrazné zkrácení doby od prvotního záměru do uvedení do provozu,
 • Využití schopností, kterými zákazník nedisponuje,
 • Koordinace všech procesů a činností v průběhu projektu kritických pro dodržení časových a finančních parametrů realizace (Funkce Generálního Dodavatele).
Uvedené komplexní dodávky investičních celků nebo jejich částí je společnost UNIS připravena zajistit hlavně v následujících průmyslových oborech:

 • Zpracování ropy a zemního plynu,
 • Petrochemie,
 • Teplárenství a Energetika,
 • Ekologie.


Výběr realizovaných projektů


Kompletní realizace jednotky odsíření uhlovodíkových plynů

Zakázka pro rafinérii OAO Naftan, Bělorusko zahrnuje dodávku zařízení, zpracování technické dokumentace dodávaného zařízení, šéfmontáž a uvedení do provozu. V roce 2015 společnost UNIS provedla detailní specifikaci a nákup zařízení pro jednotku a zajišťovala získání exportního financování pro projekt, který bude ukončen v roce 2017.

Rekonstrukce Komplexu Hydrokraku

Rekonstrukce Komplexu Hydrokraku v rafinérii OAO Naftan, Bělorusko navazuje na první fázi, která se realizovala v letech 2002 – 2004. UNIS vystupoval v pozici generálního projektanta ve spolupráci s Koch-Glitsch a firmou Gicotechnica. Zakázka byla realizována na základě licence UOP. Druhá fáze má zvýšit kapacitu hydrokraku o 25%. UNIS nyní vystupuje v pozici generálního dodavatele a projektanta, provádí se inženýrský průzkum a inspekce, zpracovává se technické řešení a projekční dokumentace. Zakázka rovněž zahrnuje dodávky zařízení, šéfmontáž, odzkoušení a uvedení do provozu. Projekt si vyžádal naši podporu při získání exportního financování a bude ukončen v roce 2018.


Jednotka Hydrogenace, Reformingu a Isomerace

Pro Antipinský NPZ v Rusku se zpracovává dokumentace prováděcího projektu (Detail design) v kompletním rozsahu pro kombinovanou jednotku výroby vysokooktanových benzínů s kapacitou 11,5 tis. BPSD, tvořenou z dílčích částí hydrogenace, izomerizace PENEX, reformingu, kontinuální regenerace katalyzátoru a pomocných systémů. Jednotka je realizována na základě licence UOP. V souladu s uzavřenou smlouvou na technickou podporu nákupu zákazníka společnost UNIS zpracovala poptávkovou dokumentaci technologického zařízení a provedla vyhodnocení nabídek výrobců zařízení. Projekt bude pokračovat v roce 2017 supervizí montáže technologického zařízení.


Rekonstrukce I&C, řídicího systému a části elektro kotelny

Projekt se týkal rekonstrukce celkem 5-ti HRSG (Heat recovery steam generator) v hliníkárně Dubal v Dubaji s kapacitou jednoho kotle 240 tun středně tlaké páry za hodinu.
Po uvedení do provozu první fáze, byla ze strany generálního dodavatele Babcock Bilfinger Cz s.r.o. uplatněna opce na další dva kotle. Práce celkem zahrnovala projekt, dodávky, montáž a uvedení do provozu nového systému řízení a zařízení elektro pro pět kotlů na odpadní teplo a společnou část technologie (napájecí voda). Druhá fáze byla dokončena v roce 2015, poslední fáze pak v roce 2017.


Jednotka pozdrženého koksování

Rokem 2014 byly dokončeny projekční práce na jednotce pozdrženého koksování (Delay Coker Unit) pro rafinérii OAO Naftan Novopolock. Společnost UNIS zajišťovala pro licensora technologie firmu Foster Wheeler Iberia a jeho kooperujícího subdodavatele Duro Felguera lokalizaci celé projektové dokumentace na běloruské normy a interní pravidla zákazníka, včetně kompletního zpracování pomocných provozů, projektu telekomunikace a vyhodnocení nabídek na HVAC a polní instrumentaci, zároveň byly předány všechny výkresy týkající se elektro části. V rámci podpůrných inženýrských služeb jsou detailizovány prvky ocelových konstrukcí přímo na stavbě dle požadavků konečného zákazníka. Zakázka pokračuje vyhodnocením nabídek na zařízení pro Fire Fighting System a Fire Detection System dle projektové dokumentace. Ukončení projektu je plánováno v roce 2018.


Jednotka atmosférické destilace AT-8

V roce 2006 zahájila společnost UNIS významný projekt atmosférické destilace AT-8 v Bělorusku, kde zákazníkem je společnost OAO Naftan, Novopolock. UNIS vystupuje v pozici projektanta technologie, zpracovává realizační projektovou dokumentaci, dodává kompletní zařízení a zajišťuje uvedení do provozu (EPCM).

Projekt se skládá z následujících hlavních jednotek:
 • Blok primární atmosférické destilace
 • Blok stabilizace a následné destilace
 • Blok plynové frakcionalizace
 • Blok oddělení iso-pentanu
Mezi základní cíle patří zejména zajištění stability dodávek produktů při nezbytných servisních odstávkách, kdy díky realizaci projektu modernizace AT-8 a následně také vakuového bloku na AVT-2, bude možné tyto práce provádět mnohem efektivněji a bez dopadu na zpracovatelské kapacity závodu. Po rekonstrukci bude mít jednotka kapacitu 150 tis. BPSD, přičemž v bloku Stabilizace a následné destilace bude kromě toho navíc zpracováváno 28 tis. BPSD benzínu z ostatních jednotek závodu.
V roce 2014 byly zákazníkem zahájeny stavebně montážní práce, pro které společnost poskytuje autorské dozory a  supervize. UNIS podpořil získání exportního financování a ukončení projektu je plánováno na rok 2017.


Rafinérie "Antey"

Pro ruského zákazníka firmu ADAMAS byla v roce 2013  zpracovaná studie (TEPEO) na vybudování zcela nového závodu hlubokého zpracování ropy, rafinérii „Antey“ v regionu Krasnodar o kapacitě 140 tis. BPSD. Studie respektuje nová nařízení vlády a příslušných ministerstev Ruské federace, zahrnuje komplexní návrhy základních i doplňkových technologických jednotek, pomocných provozů a nezbytného komplexu infrastruktury, včetně personálního obsazení zajišťujícího nepřetržitý bezpečný chod výrobního celku. Součástí studie je kromě vypracování optimálních technických řešení i obsáhlá ekonomická část, včetně posouzení návratnosti daného investičního záměru. Projekt byl pozastaven z důvodu nastoupení sankcí a dramatického poklesu cen ropy.


Jednotka Atmosférické destilace AT-1

V roce 2007 získala společnost UNIS důležitý projekt atmosférické destilace v Rusku, kde zákazníkem byla společnost OOO Jenisej ve městě Usinsk, Republika Komi.
Společnost UNIS vystupovala v pozici projektanta a zajišťovala dodávky zařízení, montáž a uvedení do provozu.

Projekt se skládal z 2 hlavních celků:
 • Vlastní procesní jednotka atmosférické destilace AT-1 s kapacitou 30 tis. BPSD, která je technologickým centrem celého komplexu,
 • Bloková kotelna sestávající ze čtyř kotlů o výkonu 4x 8 tun páry za hodinu.
Zvláštností projektu byly téměř limitní klimatické podmínky v místě realizace, neboť Usinsk se nachází ve vzdálenosti pouhých 50 km od severního polárního kruhu.  
Realizace byla úspěšně ukončena uvedením do provozu v srpnu roku 2011. Společnost UNIS zajistila získání exportního financování. V roce 2012 byl zpracován basic design intenzifikace a basic design nové jednotky destilace o kapacitě 46 tis. BPSD.Jednotka Izomerizace v rafinérii Baiji, v Iráku byla dokončovaná v rámci konsorcia firem Technoexport, Chemoprojekt a UNIS, kde UNIS zajišťoval projektovou dokumentaci a dodávky pro části MaR, řídicího systému a elektročásti. Ukončení montáže a najetí jednotky proběhlo v roce 2011. Během roku 2012 běžel bezproblémový záruční provoz a jednotka od najetí stále pracuje a vyrábí vysokooktanový benzín.

Dvě jednotky atmosférické destilace s kapacitou 70 000 BPSD v rafinérii Daura a v rafinérii Basra v Iráku dokončované ve spolupráci s firmou Prokop Enginеering, kde UNIS zajišťoval projektovou dokumentaci a dodávky pro části MaR, řídicího systému a elektročásti. Úspěšné najetí jednotky v Dauře proběhlo koncem roku 2010 a najetí druhé jednotky v Basře se realizovalo koncem roku 2011.

Hydrotreating Complex

V roce 2006 získala firma UNIS důležitý projekt Hydrotreating Complex na Ukrajině, kde zákazníkem je společnost Něftěchimik Prikarpatija v Nadvirně. UNIS vystupuje v pozici generálního projektanta a úzce spolupracuje s firmami KG Process Innovations spol. s r.o., Cheteng spol. s r.o. a TKB Kovoprojekta Brno a.s. Projekt se skládá ze čtyř jednotek:
 • Jednotky hydrogenačního odsíření
 • Jednotky na výrobu síry
 • Jednotky regenerace aminů
 • Jednotky zpracování kyselých vod
Jednotka hydrogenačního odsíření je realizována na základě licence americké firmy UOP, jednotka na výrobu síry je licencována firmou Jacobs. Kapacita jednotky odsíření je 33,5 tis. BPSD.

Projekt byl zahájen v srpnu 2006, ve stádiu detail designu byl po určitou dobu pozastaven. V roce 2010 se podařilo UNISu tento projekt kompletně převzít a opět rozběhnout, již v roli generálního kontraktora. Projekt byl bohužel v roce 2012 opětovně pozastaven.


Enhancing Gasoline Production Project

Společnost UNIS úspěšně dokončila významný projekt v Iráku, kde zákazníkem byla irácká státní společnost SCOP. Jednalo se o projekt „Zvýšení produkce benzínu“ (Enhancing gasoline production) v rafinerii Basrah. Společnost vystupovala v pozici generálního kontraktora.

Projekt se skládal z následujících jednotek:
 • Jednotka na odsíření surového benzínu,
 • Jednotka reformingu benzínu,
 • Jednotka na přípravu chladící vody,
 • Fléra.
Jednotky odsíření surového benzínu a reformingu jsou realizovány na základě licence francouzské firmy Axens. Kapacita jednotky reformingu je 10 tis. BPSD. Přes složitou situaci v místě realizace byl projekt zahájen v červnu 2005. Následně byl schválen úvodní i realizační projekt a proběhla expedice dodávaného zařízení na stavbu. V polovině roku 2015 byly uvedeny do provozu všechny jednotky, které nyní pracují v normálním režimu podle potřeb zákazníka.

3