Komplexní dodávky vyšších investičních celků


S upevňováním své pozice mezi významnými inženýrskými firmami na českém trhu, ve svých historicky hlavních a dominantních oborech, přešla firma UNIS postupně mezi dodavatele vyšších investičních celků a komplexního inženýringu.

Jedná se zejména o zajištění funkce generálního projektanta a dodavatele, tj. Inženýring, Projektový management, zpracování projektové dokumentace Procesní, Strojní a Stavební části, části MaR a Elektro, dodávky zařízení, včetně jejich montáže, uvedení do provozu a provedení garančních zkoušek. Tyto služby a činnosti vhodně doplňuje nabídka servisních služeb a inženýrsko-technická poradenská činnost. Veškeré zpracované projekty se provádí dle smluvně definovaných norem (např. ČSN, ANSI, DIN, ISO, IEC, GOST a dalších).

Společnost se orientuje na realizaci projektů formou „na klíč“, tj. na bázi kontraktů EPC nebo EPC-M. Forma EPC (Engineering, Procurement, Construction) nebo EPCM (Engineering, Procurement, Construction - Management) umožňuje zajištění komplexní realizace projektu od prvotního záměru, až po uvedení do provozu při dodržení pevného harmonogramu a pevné ceny dle přesně definovaného předmětu.

UNIS jako generální kontraktor nabízí komplexní balík služeb z jednoho zdroje, a to včetně pomoci při zajištění odběratelského financování.

Při realizaci investičních celků lze zařadit mezi hlavní benefity zákazníka:
 
 • Zajištění odpovědnosti za Engineering, Procurement a Construction z jediného zdroje a tím pádem uvolnění vlastního managementu k efektivnímu plnění svých hlavních činností,
 • Komplexní řešení požadavků projektu (Funkce Generálního Projektanta),
 • Přenesení rizik harmonogramu a financí (pevná cena) na kontraktora,
 • Výrazné zkrácení doby od prvotního záměru do uvedení do provozu,
 • Využití schopností, kterými zákazník nedisponuje,
 • Koordinace všech procesů a činností v průběhu projektu kritických pro dodržení časových a finančních parametrů realizace (Funkce Generálního Dodavatele).
 • Dlouhodobá zkušenost se spoluprací se světovými licenzory (Axens, UOP, GTC) v případě realizace jednotek v oblasti zpracování ropy.
Uvedené komplexní dodávky investičních celků nebo jejich částí je společnost UNIS připravena zajistit hlavně v následujících průmyslových oborech:
 
 • Zpracování ropy a zemního plynu,
 • Petrochemie,
 • Teplárenství a Energetika,
 • Ekologie.


Výběr realizovaných projektů

(řazeno chronologicky od nejnovějších projektů)

Jednotka čištění zkapalnělých plynů z DCU od merkaptanů (MEROX

Zakázka pro rafinérii OAO Naftan, Bělorusko zahrnuje zpracování dokumentace prováděcího projektu (Basic design a Detail design), dodávku zařízení, šéfmontáž a uvedení do provozu. Zakázka je realizována na základě licence UOP. V roce 2019 je plánována realizace detailní specifikace, nákup a dodání zařízení pro celou jednotku. Zahájení stavebních a montážních prací v druhé polovině 2019. Ukončení montážních prací, odzkoušení a uvedení do provozu se očekává začátkem roku 2020.

Pomocné provozy (Offsites) pro jednotku pozdrženého koksování

Zakázka pro rafinérii OAO Naftan, Bělorusko zahrnuje dodávku zařízení, zpracování technické dokumentace dodávaného zařízení, technické posouzeni a technické vyhodnocení dodávaného zařízeni, šéfmontáž dodaného zařízeni a účast na uvedení do provozu. Společnost UNIS také zajišťovala získání exportního financování pro projekt. Zahájení stavebních a montážních prací v roce 2019. Ukončení montážních prací a uvedení do provozu se očekává rovněž v roce 2019.

Jednotka vakuové destilace

Zákazníkem je irácká soukromá společnost Rania International Group z Kirkuku. UNIS zpracovává projektovou dokumentaci ve stadiu Detail Design pro jednotku vakuové destilace s kapacitou 10 000 BPSD včetně skladovacího parku a jednotek pro výrobu pomocných médií (pára, vzduch, úprava vody atd.). Ukončení projekčních prací je plánováno začátkem roku 2019. Součástí díla je zpracování poptávkových rekvizic pro objednání zařízení, včetně spolupráce na vyhodnocení dodavatelů.

Kompletní realizace jednotky odsíření uhlovodíkových plynů

Zakázka pro rafinérii OAO Naftan, Bělorusko zahrnuje dodávku zařízení, zpracování technické dokumentace dodávaného zařízení, šéfmontáž a uvedení do provozu. V roce 2015 společnost UNIS provedla detailní specifikaci a nákup zařízení pro jednotku a zajišťovala získání exportního financování pro projekt. Zahájení stavebních a montážních prací bylo v roce 2017. Ukončení montážních prací se očekává v roce 2019.

Rekonstrukce Komplexu Hydrokraku

Rekonstrukce Komplexu Hydrokraku v rafinérii OAO Naftan, Bělorusko jednotky realizované v letech 2002 – 2004. UNIS vystupoval v pozici generálního projektanta ve spolupráci s Koch-Glitsch a firmou Gicotechnica. Zakázka byla realizována na základě licence UOP. Druhá fáze má zvýšit kapacitu hydrokraku o 25%. UNIS nyní vystupuje v pozici generálního dodavatele a projektanta, provádí se inženýrský průzkum a inspekce, zpracovává se technické řešení a projekční dokumentace. Byl zahájen nákup a dodávka zařízení. Stavební a montážní práce budou zahájeny v roce 2019, při kterých UNIS provede šéfmontáž, odzkoušení a asistenci při uvádění do provozu. Projekt si vyžádal podporu při získání exportního financování a bude ukončen v roce 2019 (dle platného harmonogramu).


Jednotka Hydrogenace, Reformingu a Isomerace

Pro Antipinský NPZ v Rusku byla zpracována dokumentace prováděcího projektu (Detail design) v kompletním rozsahu pro kombinovanou jednotku výroby vysokooktanových benzínů s kapacitou 500 tis. tun/rok, tvořenou z dílčích částí hydrogenace, izomerizace PENEX, reformingu, kontinuální regenerace katalyzátoru a pomocných systémů. Jednotka byla realizována na základě licence UOP. V souladu s uzavřenou smlouvou na technickou podporu nákupu zákazníka společnost UNIS zpracovala poptávkovou dokumentaci technologického zařízení a provedla vyhodnocení nabídek výrobců zařízení. Projekt byl ukončen v roce 2018.


Jednotka pozdrženého koksování

Rokem 2014 byly dokončeny projekční práce na jednotce pozdrženého koksování (Delay Coker Unit) pro rafinérii OAO Naftan Novopolock. Společnost UNIS zajišťovala pro licensora technologie firmu Foster Wheeler Iberia a jeho kooperujícího subdodavatele Duro Felguera lokalizaci celé projektové dokumentace na běloruské normy a interní pravidla zákazníka, včetně kompletního zpracování pomocných provozů, projektu telekomunikace a vyhodnocení nabídek na HVAC a polní instrumentaci, zároveň byly předány všechny výkresy týkající se elektro části. V rámci podpůrných inženýrských služeb jsou detailizovány prvky ocelových konstrukcí přímo na stavbě dle požadavků konečného zákazníka. Zakázka pokračuje vyhodnocením nabídek na zařízení pro Fire Fighting System a Fire Detection System dle projektové dokumentace. Ukončení projektu je plánováno v roce 2019.


Jednotka atmosférické destilace AT-8

V roce 2006 zahájila společnost UNIS významný projekt atmosférické destilace AT-8 v Bělorusku, kde zákazníkem byla společnost OAO Naftan, Novopolock. UNIS vystupoval v pozici projektanta technologie, zpracovával realizační projektovou dokumentaci, dodával kompletní zařízení a zajišťoval uvedení do provozu (EPCM).

Projekt se skládal z následujících hlavních jednotek:
 • Blok primární atmosférické destilace
 • Blok stabilizace a následné destilace
 • Blok plynové frakcionalizace
 • Blok oddělení iso-pentanu
Mezi základní cíle patřily zejména zajištění stability dodávek produktů při nezbytných servisních odstávkách, kdy díky realizaci projektu modernizace AT-8 a následně také vakuového bloku na AVT-2, bylo možné tyto práce provádět mnohem efektivněji a bez dopadu na zpracovatelské kapacity závodu. Rekonstruovaná jednotka má kapacitu 6,5 mil. tun/rok, přičemž v bloku Stabilizace a následné destilace bylo kromě toho navíc zpracováváno 1,2 mil. tun/rok benzínu z ostatních jednotek závodu.
UNIS podpořil získání exportního financování. Jednotka v roce 2016 prošla testy. Uvedení a předání do provozu proběhlo v prosinci 2017. V průběhu roku 2020 se očekává zahájení prací na sekci 400 (deisopentanizace), což je samostatný blok AT-8.

Rekonstrukce I&C, řídicího systému a části elektro kotelny

Projekt se týkal rekonstrukce celkem 5-ti HRSG (Heat recovery steam generator) v hliníkárně Dubal v Dubaji s kapacitou jednoho kotle 240 tun středně tlaké páry za hodinu.
Po uvedení do provozu první fáze, byla ze strany generálního dodavatele Babcock Bilfinger Cz s.r.o. uplatněna opce na další dva kotle. Práce celkem zahrnovala projekt, dodávky, montáž a uvedení do provozu nového systému řízení a zařízení elektro pro pět kotlů na odpadní teplo a společnou část technologie (napájecí voda). Druhá fáze byla dokončena v roce 2015, poslední fáze pak v roce 2017.


Rafinérie "Antey"

Pro ruského zákazníka firmu ADAMAS byla v roce 2013 zpracovaná studie (TEPEO) na vybudování zcela nového závodu hlubokého zpracování ropy, rafinérii „Antey“ v regionu Krasnodar o kapacitě 6 mil. tun/rok. Studie respektuje nová nařízení vlády a příslušných ministerstev Ruské federace, zahrnuje komplexní návrhy základních i doplňkových technologických jednotek, pomocných provozů a nezbytného komplexu infrastruktury, včetně personálního obsazení zajišťujícího nepřetržitý bezpečný chod výrobního celku. Součástí studie je kromě vypracování optimálních technických řešení i obsáhlá ekonomická část, včetně posouzení návratnosti daného investičního záměru. Projekt byl pozastaven z důvodu nastoupení sankcí a dramatického poklesu cen ropy.


Jednotka Atmosférické destilace AT-1

V roce 2007 získala společnost UNIS důležitý projekt atmosférické destilace v Rusku, kde zákazníkem byla společnost OOO Jenisej ve městě Usinsk, Republika Komi.
Společnost UNIS vystupovala v pozici projektanta a zajišťovala dodávky zařízení, montáž a uvedení do provozu.

Projekt se skládal z 2 hlavních celků:
 • Vlastní procesní jednotka atmosférické destilace AT-1 s kapacitou 1,3 mil. tun/rok, která je technologickým centrem celého komplexu,
 • Bloková kotelna sestávající ze čtyř kotlů o výkonu 4x 8 tun páry za hodinu.
Zvláštností projektu byly téměř limitní klimatické podmínky v místě realizace, neboť Usinsk se nachází ve vzdálenosti pouhých 50 km od severního polárního kruhu.  
Realizace byla úspěšně ukončena uvedením do provozu v srpnu roku 2011. Společnost UNIS zajistila získání exportního financování. V roce 2012 byl zpracován basic design intenzifikace a basic design nové jednotky destilace o kapacitě 2 mil. tun/rok.Jednotka Izomerizace v rafinérii Baiji, v Iráku byla dokončovaná v rámci konsorcia firem Technoexport, Chemoprojekt a UNIS, kde UNIS zajišťoval projektovou dokumentaci a dodávky pro části MaR, řídicího systému a elektročásti. Ukončení montáže a najetí jednotky proběhlo v roce 2011. Během roku 2012 běžel bezproblémový záruční provoz a jednotka od najetí stále pracuje a vyrábí vysokooktanový benzín.

Dvě jednotky atmosférické destilace s kapacitou 3 mil. tun/rok v rafinérii Daura a v rafinérii Basra v Iráku dokončované ve spolupráci s firmou Prokop Enginеering, kde UNIS zajišťoval projektovou dokumentaci a dodávky pro části MaR, řídicího systému a elektročásti. Úspěšné najetí jednotky v Dauře proběhlo koncem roku 2010 a najetí druhé jednotky v Basře se realizovalo koncem roku 2011.

Hydrotreating Complex

V roce 2006 získala firma UNIS důležitý projekt Hydrotreating Complex na Ukrajině, kde zákazníkem je společnost Něftěchimik Prikarpatija v Nadvirně. UNIS vystupuje v pozici generálního projektanta a úzce spolupracuje s firmami KG Process Innovations spol. s r.o., Cheteng spol. s r.o. a TKB Kovoprojekta Brno a.s. Projekt se skládá ze čtyř jednotek:
 • Jednotky hydrogenačního odsíření
 • Jednotky na výrobu síry
 • Jednotky regenerace aminů
 • Jednotky zpracování kyselých vod
Jednotka hydrogenačního odsíření je realizována na základě licence americké firmy UOP, jednotka na výrobu síry je licencována firmou Jacobs. Kapacita jednotky odsíření je 1,5 mil. tun/rok.

Projekt byl zahájen v srpnu 2006, ve stádiu detail designu byl po určitou dobu pozastaven. V roce 2010 se podařilo UNISu tento projekt kompletně převzít a opět rozběhnout, již v roli generálního kontraktora. Projekt byl bohužel v roce 2012 opětovně pozastaven.


Enhancing Gasoline Production Project

Společnost UNIS úspěšně dokončila významný projekt v Iráku, kde zákazníkem byla irácká státní společnost SCOP. Jednalo se o projekt „Zvýšení produkce benzínu“ (Enhancing gasoline production) v rafinerii Basrah. Společnost vystupovala v pozici generálního kontraktora.

Projekt se skládal z následujících jednotek:
 • Jednotka na odsíření surového benzínu,
 • Jednotka reformingu benzínu,
 • Jednotka na přípravu chladící vody,
 • Fléra.
Jednotky odsíření surového benzínu a reformingu byly realizovány na základě licence francouzské firmy Axens. Kapacita jednotky reformingu je 450 tis. tun/rok. Přes složitou situaci v místě realizace byl projekt zahájen v červnu 2005. Následně byl schválen úvodní i realizační projekt a proběhla expedice dodávaného zařízení na stavbu.
Poslední jednotka reformingu benzínu byla uvedena do provozu v roce 2015. Všechny jednotky již pracují v normálním režimu a bez problémů dosahují projektovaných parametrů. Probíhají jednání o dalších projektech.


Hydrokrakovací komplex

V rafinérii OAO Naftan Novopolock, v Bělorusku s kapacitou 900 tisíc tun/rok byla provedena ve spolupráci firem Koch-Glitsch, Gicotechnica a UNIS, kde společnost UNIS zajišťovala projektovou dokumentaci, dodávky pro části MaR, řídicího systému a elektročásti. Projekt se skládal z vysokotlakého hydrokraku, výroby vodíku, frakcinace, zpracování kyselých vod a regeneraci aminů. Komplex byl realizován na základě licence UOP. Zahájení projektu proběhlo 2001 ukončení montáže a uvedení jednotky do provozu v roce 2004.
3