search
UNIS REFERENCE LIBEREC

Výstavba spalovny komunálního odpadu

Moderní koncepce spalovny využívá ověřených postupů čištění spalin i technologických vod, a tak je samozřejmostí, že splňuje všechny platné české i ekvivalentní evropské limity pro emitované znečisťující složky.

reference detail image
reference detail map
Koncový uživatel:
Termizo, a.s. Liberec
Dokončeno:
2000

Použitá technologie odpovídá zkušenostem renomované švýcarské společnosti Von Roll AG. Stavba byla provedena ve spolupráci s firmou Škoda TS, a. s., Plzeň. Provozovatelem liberecké spalovny na energetické využití komunálního odpadu je společnost Termizo, a.s.

Zařízení spolehlivě pracuje od roku 2000 na plný výkon. Z 96 000 tun komunálního odpadu ročně vyprodukuje tepelnou energii, která zabezpečí potřeby 13 000 domácnostem a vyrobí elektrickou energii pro 3000 domácností libereckého regionu.

Hlavní podíl pevného odpadu tvoří vyhořelá struska vystupující z kotle spolu s vyčištěným popílkem odděleným ze spalin. Tento odpad nemá nebezpečné vlastnosti, ale musí být ukládán na skládku ostatního odpadu. K minimalizaci pevných odpadů se vybrána směs strusky z vypraného popílku využívá ve stavebnictví.

Množství produkovaného odpadu se celkově snížilo o 96%. Návratnost investice se pohybovala v řádu měsíců.

Aplikací tohoto projektu se může ročně uplatnit zhruba 36 000 tun rekultivačního materiálu jako náhrada primárních stavebních surovin a až 1300 tun železného šrotu lze recyklovat do hutí.

AKTIVITY UNIS

Společnost UNIS vystupovala v tomto projektu jako subdodavatel technologického zařízení stavby. V částech ASŘTP a silnoproudu jsme zpracovali pro Škoda TS, a. s. realizační projekt, dodávali zařízení vč. průvodně-technické dokumentace, zajišťovali montáž a uvádění do provozu.

Projekt zcela splňuje priority ochrany životního prostředí, materiálově využívá maximální množství odpadů a šetří tak primární přírodní zdroje. Moderní spalovna komunálního odpadu ve svém energetickém využívání přispívá nejen ekonomicky, ale i ekologicky.