search

Výzkumné a vývojové projekty

Technologická agentura ČR

Pokročilý proudový motor pro letecké použití (TREN)

Hlavním cílem projektu je získání nového typu motoru (proudový turbínový motor pro letecké použití) s tahem 2000-4000N do stádia funkčního vzorku. Předpokládá se následné zavedení tohoto motoru do výrobkového portfolia PBS Velká Bíteš, a.s., po absolvování všech dodatečných zkoušek plynoucích z konkrétních požadavků budoucí zástavby tohoto motoru v létajícím prostředku. Souběžnými cíli je vývoj potřebných komponent a systémů pro tento motor (spalovací komora, zapalování a řídicí systém).

Trvání projektu:

1/2020 – 12/2023

Evidenční číslo projektu:

FW01010519

Program:

TREND 1.veřejná soutěž

Poskytovatel:

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Postavení společnosti UNIS, a.s.:

Spolupříjemce

Ostatní spolupříjemci:

Vysoké učení technické v Brně, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Příjemce:

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

Zaměření projektu:

Nový typ proudového turbínového motoru pro letecké použití

Výsledky projektu:

a. FV Řídicího systému leteckého motoru
b. Prototyp Zapalovacího systému leteckého motoru
c. Prototyp Spalovací komory leteckého motoru
d. FV motoru

Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku (NCKL)

Cílem inicializačního projektu je napomoci efektivnějšímu a kvalitativně lepšímu využívání výzkumné a vývojové infrastruktury a know-how pro potřeby aplikovaného výzkumu v letectví a kosmonautice v České republice. Za tímto účelem je předložen návrh k propojení pracovišť výzkumných institucí s pracovišti významných průmyslových partnerů formou NCK s cílem podpory přímého transferu znalostí a uplatnění předpokládaných výsledků dílčích projektů a vyzkoumaných technologií v průmyslových aplikacích. Současně tím bude dosaženo synergického propojení dosavadních Center kompetence se vztahem k předpokládaným činnostem a zvýšen počet inovačních lídrů.

 • Přepracované pokročilé digitální řízení motoru (RADE) (2019-2022)
  Navrhovaný projekt č. TN01000029/14 "Přepracované pokročilé digitální řízení motoru" (RADEC II) rozšiřuje činnosti dříve prováděné v rámci projektu č. TN01000029/04 "Realizace pokročilého digitálního řízení motoru" (RADEC). Je zaměřen na jednu z klíčových oblastí současného českého leteckého průmyslu, turbínové motory. Je v souladu s deklarovanými cíli Národního centra kompetence pro letectví a kosmonautiku (NaCCAS), podporovaného Technologickou agenturou ČR v rámci grantového projektu TN01000029. Zejména dále prohlubuje deklarovaný cíl NaCCAS, zlepšení v oblasti "Progresivních technologií turbovrtulových motorů".
 • Zapouzdření elektronického motoru (HEEL) (2019-2020)
  Č. projektu TN01000029/09
 • Inteligentní řízení procesu vývoje a řízení sériové výroby leteckých mechatronických systémů (ICOP) (2019-2020)
  Č. projektu TN01000029/11
 • Inteligentní technologie výměny monitorovacích dat pro letadla (SMODETA) (2021-2022)
  Č. projektu TN01000029/20

Trvání projektu:

1/2019 – 12/2022

Evidenční číslo projektu:

TN01000029

Program:

Národní centra kompetence 1

Poskytovatel:

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Postavení společnosti UNIS, a.s.:

Spolupříjemce

Ostatní spolupříjemci:

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní
Compo Tech PLUS, spol. s r. o.
Galaxy GRS s.r.o.
GE Aviation Czech s.r.o.
RK planes s.r.o.
VR Group, a.s.
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Příjemce:

Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství

Národní centra kompetence pro kyberbezpečnost (NCKK)

Vznik Centra NCK je odpovědí na silnou poptávku po prakticky uplatnitelných produktech a řešeních pro zajištění kybernetické bezpečnosti kritických a nekritických informačních infrastruktur. Centrum sdružuje špičková výzkumná pracoviště a zástupce průmyslu dlouhodobě působící v oblasti kybernetické bezpečnosti, za účelem realizace kolaborativního výzkumu a vývoje technických řešení v kybernetické bezpečnosti na úrovni hardware a software a mechanismů certifikace bezpečnostních vlastností technologických produktů. Ve spolupráci s průmyslovými partnery pak centrum bude usilovat o uplatnění vyvinutých řešení na stále rostoucím trhu kybernetické bezpečnosti. Tím bude posílen význam českého průmyslu a výzkumu na evropské i světové úrovni.

 • KYPO4Industry (KYPO) (2019-2020)
  Č. projektu TN01000077/06
  Cílem dílčího projektu je poskytnout řešení založené na poloautomatické tvorbě digitálního dvojčete informačního systému výrobních podniků umožňující testování klíčových komponent a jejich komunikaci za účelem odhalení chyb ohrožující bezpečnost a stabilitu výrobních zařízení.
 • Zabezpečení a dohled distribuovaných výrobních informačních systémů (MOSE) (2021-2022)
  Č. projektu TN01000077/12
  Cílem projektu je výzkum monitorování a zabezpečení distribuovaných výrobních informačních systémů. V rámci projektu bude navrženo a implementováno programové vybavení pro monitorování a analýzu nefunkcionálních vlastností výrobních informačních systémů (např. spotřeba výpočetních a paměťových zdrojů) a odhalování provozních anomálií v měřených datech. Výstupem projektu bude řešení umožňující sběr a předzpracování dat z lokálních instancí výrobních informačních systémů a jejich zabezpečený přenos do centrálního dohledového centra. Dohledové centrum bude následně zajišťovat zpracování telemetrických dat, detekci anomálního chování a vizualizaci stavu jednotlivých instancí výrobních informačních systémů.

Trvání projektu:

1/2019 – 12/2022

Evidenční číslo projektu:

TN01000077

Program:

Národní centra kompetence 1

Poskytovatel:

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Postavení společnosti UNIS, a.s.:

Spolupříjemce

Ostatní spolupříjemci:

AXENTA a.s.
CAMEA, spol. s r.o.
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
E.ON Distribuce, a.s.
Flowmon Networks a.s.
INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s.
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
PRK Partners s.r.o.
Technické sítě Brno, akciová společnost
Unicorn Systems a.s.
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií

Příjemce:

Masarykova univerzita / Fakulta informatiky

NCKL+NCKK jsou dotační programy s dotací pro veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné organizace a spoluprací s podniky.

Centrum kompetence zpracování vizuálních informací (UV3C)

Strategická výzkumná agenda v projektu sleduje následující konkrétní cíle, které spojuje intenzivní mezioborový výzkum v oblasti vizuálního zpracování obrazové informace (Visual Computing - VC) a dále aplikace jeho výsledků na trhu prostřednictvím průmyslových partnerů. Jednotlivé cíle respektují rozdělení celého projektu na dvě čtyřleté fáze. Každý cíl bude do konce první čtyřleté fáze projektu splněn na úrovni funkční testovací verze a v druhé čtyřleté fázi bude mít plnění cíle formu hotového komerčního produktu, případně jeho druhé generace. 1) Uplatnění výsledků konkrétních vědeckých pracovišť, která se budou účastnit na práci konsorcia, a aplikace nejnovějších poznatků z oblasti VC ve filmové produkci. Vývoj konkrétní technologie pro snímání a analýzu pohybu. 2) Posílení schopnosti členů konsorcia využívat a uplatňovat výsledky výzkumu na trhu. Vývoj nových obchodních strategií pro uplatnění výsledků na trhu. 3) Inovace vývoje mobilních a embedded systémů pro aplikace v oblasti zpracování obrazové informace a videa. Vývoj konkrétní sady vybraných aplikací. 4) Výzkum a vývoj nových algoritmů pro rozpoznávání osob, automobilů apod. určených pro embedded systémy. Vývoj detekčního systému pro embedded aplikace. 5) Výzkum nových inovativních aplikací, z oblasti VC, využívajících speciálních zobrazovacích metod (stereoskopie, 3D fotografie, rozšířená realita, holografie, atd.).

Trvání projektu:

5/2012 – 12/2019

Evidenční číslo projektu:

TE01020415

Program:

CENTRA KOMPETENCE - 1. výzva, 2. stupeň veřejné soutěže

Poskytovatel:

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Postavení společnosti UNIS, a.s.:

Spolupříjemce

Ostatní spolupříjemci:

Universal Production Partners, a.s., CAMEA, spol. s r.o., Eyedea Recognition s.r.o.

Příjemce:

Vysoké učení technické v Brně

Zaměření projektu:

Vytvoření Centra kompetence pro zpracování vizuálních informací jako uskupení výzkumných organizací a průmyslových partnerů.

Komplexní cenově dostupný řídicí systém leteckých motorů (CAAEEC)

Výsledkem je prototyp cenově dostupné řídicí jednotky malého leteckého motoru (s označením CPHS) , který byl navržen v modifikaci HW a SW řešení s využitím komerčních (COTS) komponent pro turbohřídelový motor TS100 (výrobce PBS Velká Bíteš, a.s.) Prototyp CPHS byl podroben vývojovým zkouškám na motorovém standu PBS a prošel kvalifikačními zkouškami prostředí a elektromagnetické kompatibility podle standardu RTCA/DO-160G a s následnou analýzou spolehlivosti. Prototyp řídicí jednotky CPHS umožňuje řízení motoru jednokanálové i dvoukanálové s hydromechanickou vazbou. Řídicí jednotka CPHS se skládá z následujících modulů: modulu procesorové a digitálně-analogové řídicí elektroniky motoru s vestavěnou diagnostikou, modulu výkonové elektroniky pro řízení palivového a olejového čerpadla a startergenerátoru a modulu napájení a AC-DC měniče, včetně vestavěného programového vybavení (aplikačního software).

Trvání projektu:

1/2012 – 12/2015

Evidenční číslo projektu:

TA02010259

Program:

ALFA 2

Poskytovatel:

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Postavení společnosti UNIS, a.s.:

Příjemce

Ostatní spolupříjemci:

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Vysoké učení technické v Brně, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Zaměření projektu:

Předmětem výzkumu a vývoje je oblast vysoce spolehlivostních řídicích systémů kritických aplikací (řízení leteckých motorů).

Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Technologické agentury České republiky.