search
UNIS CO DĚLÁME EKOLOGIE

EKOLOGIE

K dosažení nastavených cílů se soustavně zdokonalujeme. Vylepšujeme své technologické postupy pro zefektivnění výroby průmyslových produktů a tím přispíváme ke zlepšení životního prostředí.

U všech realizovaných projektů se snažíme, aby negativní vlivy na životní prostředí nepřesahovaly stanovené limity. Technologii procesu v rafinérii navrhujeme tak, aby kontaminace chemikálií do odpadních vod nepřesáhla povolená množství. To stejné platí pro hodnoty emisí vypouštěných do ovzduší. Zajišťujeme likvidaci odpadu ze závodu, který krom sutin, kovových materiálů, obsahuje i nebezpečný odpad. A regulujeme hladinu hluku během provozu. Ta nesmí překročit platné hodnoty zákonné hygieny.

Dnešní technologické postupy jsou natolik efektivní, že lze konstatovat průměrné zlepšení situace až o 29% ve všech kritériích oproti původnímu stavu před rekonstrukcí. Což jsou velmi dobré ukazatele, při nichž není nutné se obávat překročení striktně nastavených kritérií.

Mezi zrealizované projekty, které přímo přispívají ke zlepšení ekologické situace můžeme zařadit naše reference ve spalování komunálního odpadu, čističky odpadních vod a procesy přetvoření a dalšího využití tříděného odpadu.

Prioritně se ve všech projektech, ať už to jsou projekty ve zpracování ropy, plynu nebo v energetice, snažíme o zajištění co nejekologičtějšího provozu a dbáme na ochranu životního prostředí. Dokládají to naše zavedená pravidla zanesená do interních směrnic společnosti a pro projekty realizované v petrochemickém průmyslu obdržený certifikát HSE (SCCP), což je mezinárodně uznávaný standard pro bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.